مخازن سمپاش مکعبی

در احجام ۱۰۰ لیتری و ۲۰۰ لیتری تولید می شوند

مخازن پلی اتیلن مازندران ، با کیفیت