پـلی اتـیـلن مـازنـدران

وان های پلاستیکی چهارگوش

با کاربری های متنوع

مخزن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده وان پلی اتیلن کاتالوگ وان های پلی اتیلن چهار گوش ص 4

کاتالوگ وان های پلی اتیلن چهار گوش و مکعبی