قایق های پلی اتیلن مازندران


قابلیت نصب موتور و استفاده به صورت پاروئی را دارا می باشند

مهمترین مزیت شاخص این قایق ها عدم واژگونی و چپ نشدن می باشد

سهولت در حمل و نقل نیز موجب ترغیب خریداران به استفاده از این قایق شده است


www.watertanker.ir