واحد مهندسی

 

پلی اتیلن مازندران

 

آماده ی ارائه خدمات مشاوره و نظارت مهندسی و بازدید ادواری از مخازن حجیم پلی اتیلن

ساخت این مرکز می باشد