وان های پلی اتیلن مازندران

مخزن پلی اتیلن مازندران مهندس خدابنده وان پلی اتیلن مازندران وان پلی اتیلن 3500 لیتری        3500

وان ۳۵۰۰ لیتری پلی اتیلن