پلی اتیلن مازندران

انواع مخازن پلی اتیلن ویژه سمپاش

مخازن ۱۰۰ و ۲۰۰ لیتری مکعبی دو طبقه سمپاش

مخزن سمپاش ۱۰۰ لیتری گرد

مخزن سمپاش ۴۰۰ و ۶۰۰ لیتری دو طبقه

مخزن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده مخزن سمپاش مخازن سمپاش پلی اتیلن مازندران            100

مخزن سمپاش ۱۰۰ لیتری با شاسی